Вівторок, 18.06.2019, 04:04
| RSS

Миколаївський комісаріат

Міжнародної Поліцейської Корпорації Громадської Безпеки

Новини

Про комісаріат

Установчі документи

Публікації

Форум

Зворотній зв'язок

Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Наш опрос
Можно ли побороть коррупцию на Украине?
Всього відповідей: 33

СТАТУТ

Миколаївської обласної громадської організації 

“Корпорація громадської 

безпеки”

1. Загальні положення

1.1. Миколаївська обласна громадська організація “Корпорація громадської безпеки” (далі – “Корпорація”) створюється відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян" та є добровільним об'єднанням громадян, яке створено на основі єдності інтересів членів Корпорації та спрямоване на задоволення, захист та реалізацію її членами своїх законних прав і свобод.
1.2. Корпорація створюється та діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності її членів, обов'язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, відкритості, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом
1.3. Корпорація здійснює свою діяльність у відповідності з Загальною Декларацією Прав Людини , Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", міжнародним правом, законодавством України.
1.4. Корпорація є незалежною від будь-яких політичних партій і громадських рухів та організацій.
1.5. Найменування Корпорації:
Українською мовою повне найменування: Миколаївська обласна громадська організація “Корпорація громадської безпеки”.
Українською мовою скорочене найменування: “Корпорація громадської безпеки”.
1.6. Корпорація є юридичною особою з моменту її реєстрації в установленому порядку, має рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням українською мовою, штампи, також Корпорація може мати власну символіку, форму та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Головним штабом Корпорації. 
1.7. Корпорація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним ій майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
1.8. Юридична адреса Корпорації: 54001.Україна м. Миколаїв, вул. В.Морська, 49
1.9. Корпорація не відповідає за зобов'язаннями її членів, а члени Корпорації не відповідають за зобов'язаннями самої Корпорації.
1.10. Офіційною мовою Корпорації є українська мова, робочими мовами - українська, російська та англійська мови. Діловодство Корпорації здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
1.11. Засновниками Корпорації є:
1. Мамєдов Алєкпер Лятиф-Огли, 13.08.1949 року народження;
2. Толпєєв Сергій Вікторович, 30.04.1962 року народження;
З. Толпєєв Антон Сергійович, 04.11.1987 року народження.

2. Мета та основні завдання Корпорації

2.1. Корпорація визначає своєю основною метою: задоволення, захист та реалізація членами громадської організації своїх законних прав і свобод, спільних соціальних, наукових, творчих інтересів, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади по охороні громадського порядку і забезпеченню безпеки дорожнього руху, надання соціально-правової допомоги членам Корпорації, дотримання соціальної справедливості та законності, здійснення благодійної діяльності.
2.2. Для досягнення мети, передбаченої попереднім пунктом, основними завданнями Корпорації в установленому законом порядку є:
2.2.1. сприяння формуванню в Україні цивілізованого суспільства, в якому СВОБОДА, ГІДНІСТЬ І БЕЗПЕКА людини стануть беззаперечними цінностями і нормами життя;
2.2.2. сприяння формуванню механізму соціального партнерства між структурами громадянського суспільства і державою;
2.2.3. зміцнення віри у сильну державу, здатну забезпечити захист і реалізацію прав людини, стимулювання економічного розвитку,;
2.2.4. зміцнення тісної взаємодії з органами внутрішніх справ та місцевого самоврядування у сфері охорони громадського порядку та забезпеченні безпеки дорожнього руху;
2.2.5. сприяння створенню в суспільної свідомості доброзичливого і поважного відношення до співробітників правоохоронних органів, готовності сприяти їм в захисті інтересів суспільства і держави;
2.2.6. проведення наукових, у тому числі практичних досліджень аналітичного характеру з питань, пов'язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами розвитку в Україні , як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм;
2.2.7. вивчення, аналіз та розробка інформаційно-аналітичних продуктів в сфері забезпечення громадської безпеки ;
2.2.8. залучення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до програм Корпорації, які спрямовані на захист та реалізацію прав і свобод громадян України, у питаннях свободи слова, вільного вираження своїх поглядів та переконань тощо;
2.2.9. участь в організації і проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів) для громадян України, членів Корпорації, представників та членів інших об'єднань громадян, яка має бути спрямована на аналіз та роз'яснення існуючих проблем забезпечення безпеки, правопорядку, додержання прав людини, пошук шляхів їх вирішення, покращення стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільного розвитку, та більш широкого кола пов'язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
2.2.10. налагодження постійних зв'язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими міжнародними, всеукраїнськими та місцевими об'єднаннями громадян України, у т.ч. політичними партіями, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі досліджень суспільного розвитку, вирішення проблем демократизації та захисту прав і свобод громадян;
2.2.11. всебічне сприяння захисту конституційних, зокрема політичних, соціальних, наукових прав та інтересів членів Корпорації шляхом представництва цих прав та інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об'єднань, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, надання інформаційної та методичної допомоги;
2.2.12. створення мережі місцевих секцій (осередків) Корпорації на засадах їх структурної підпорядкованості та визнання мети і завдань Корпорації;
2.2.13. тісна взаємодія с органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ тощо;
2.2.14. взаємодія з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в порядку, передбаченому чинним законодавством;
2.2.15. інша діяльність, яка відповідає основній меті та завданням Корпорації та не має на меті отримання прибутку.
2.3. Для досягнення своєї мети і завдань, Корпорація має право:
здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Корпорації та не має на меті отримання прибутку;
надання юридичної допомоги безоплатно для членів Корпорації;
самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;
придбавати, отримувати у володіння та користування, відчужувати матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності) для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України;
отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів,у тому числі отримувати гуманітарну допомогу, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Корпорації;
організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків, гуманітарної допомоги від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій;
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
формувати відповідні фонди для можливого відшкодування членам Корпорації можливої шкоди, яка заподіяна при виконанні останніми Статутних цілей Корпорації;
проводити заходи, пов'язані з реалізацією основних завдань Корпорації, запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як українські, так і закордонні;
створювати свої місцеві секції (осередки) на території Миколаївської області;
об'єднуватися в спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Корпорації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об'єднаннями громадян;
засновувати в установленому порядку підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей Корпорації, займатися видавничою діяльністю без мети одержання прибутку;
організовувати та брати участь в проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять;
популяризувати свою назву та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;
обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
розповсюджувати інформацію стосовно своєї мети та завдань діяльності;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, принципи та мета діяльності яких відповідають меті та завданням Корпорації, та надавати допомогу в їх створенні;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
забезпечувати членів Корпорації літературою, посібниками, аудіо-, відеопродукцією та іншими інформаційними матеріалами, надавати їм матеріальне та моральне заохочення, організовувати їх відпочинок;
користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

3. Членство у складі Корпорації

3.1. Членами Корпорації можуть бути як фізичні особи, так і колективи юридичних осіб. Членство в Корпорації може бути індивідуальнім та колективним. 
3.2. Індивідуальні члени: громадяни України, які досягли 18-річного віку, громадяни інших держав. Насамперед, це діючі співробітники міліції, інші працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, що перебувають на службі, або вийшли у відставку, незалежно від звань чи посад. Крім того, це позаштатні співробітники і добровільні помічники міліції, що мають ціллю сприяти забезпеченню громадського порядку та безпеки руху.
3.3. Колективні члени - трудові колективі установ, організацій і підприємств яких виразили бажання сприяти Корпорації в здійснені її статутних цілей.
3.4. Члени Корпорації можуть брати участь у забезпеченні її статутних цілей за місцем реєстрації осередку Корпорації після вступу до Корпорації та одержання посвідчення члена Корпорації установленого зразка.
3.5. Колективним членам - вручається відповідне „Свідоцтво”.
3.6. Не можуть бути членами Корпорації особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.
3.7. Громадяни приймаються до складу Корпорації та виключаються з нього за їх заявою, розгляд якої здійснюється керівним органом Корпорації – Головним штабом Корпорації. Члени Корпорації у разі вчинення діяння, несумісного з подальшим перебуванням у складі Корпорації, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків члена Корпорації може бути виключено із її складу рішенням виконавчого органу обласного осередку.
3.8. Члени Корпорації, у тому числі працівники міліції та інші співробітники правоохоронних органів виконують свої обов’язки по здійсненню її статутних цілей
3.9. на підставі цього Статуту, вимог і норм чинного законодавства України.
3.10. Членам Корпорації, згідно з Положенням, надаються персональні спеціальні громадські звання.
3.11. За особливі заслуги по здійсненню її статутних цілей членам Корпорації може бути присвоєно звання “Почесного члена Корпорації”.
3.12. Член Корпорації має право:
- брати участь в реалізації мети та завдань Корпорації;
- користуватися майном Корпорації;
- отримувати інформацію від керівних органів Корпорації про її діяльність;
- вільно вийти з членів Корпорації шляхом подання заяви на ім’я Генерального Комісара Корпорації.

4. Органи управління, виконавчі та контролюючі органи Корпорації

4.1. Органами управління Корпорації є загальні збори, координаційна рада, ревізійна комісія.
4.2. Вищим органом управління Корпорації є загальні збори, які скликаються один раз на рік координаційною радою. Позачергові загальні збори скликаються за рішенням координаційної ради, ревізійною комісією або з ініціативи не менше 1/3 членів Корпорації. Час проведення і порядок денний оголошується не менше як за 2 тижні до проведення. Збори вважаються правомочними, якщо у їх роботі бере участь не менше 2/3 членів Корпорації. Рішення зборів вважається правочинним, якщо за нього проголосували більше половини зареєстрованих присутніх на зборах.
4.3. Загальні збори Корпорації: 
- приймають Статут і регламент роботи Корпорації, зміни і доповнення до них;
- визначають основні напрямки діяльності Корпорації;
- обирають Голову Корпорації та членів координаційної ради Корпорації, ревізійної комісії, затверджують їх звіти;
- реалізують право власності на майно та кошти;
- затверджують кошторис Корпорації;
- розглядають інші питання, що стосуються діяльності Корпорації;
- приймають рішення про припинення діяльності Корпорації
4.4. У період між зборами роботою Корпорації керує координаційна рада, до складу якої входить Голова Корпорації, його заступник, відповідальний секретар та обрані члени координаційної ради. Засідання координаційної ради проводиться за потребою, але не менше одного разу на шість місяців.
4.5. Координаційна рада Корпорації обирається загальними зборами терміном на 2 роки.
4.6. Координаційна рада: 
- організовує загальні збори Корпорації;
- затверджує зразки печатки, штампів, символіки;
- затверджує штатний розпис Корпорації;
- реалізує основні напрямки діяльності Корпорації.
4.7. Засідання координаційної ради є правочинним, якщо на ньому присутні половина членів координаційної ради; рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.
4.8. Голова Корпорації: 
- обирається загальними зборами Корпорації терміном на 2 роки;
- є головою координаційної ради;
- представляє Корпорацію у державних, громадських та інших організаціях;
- укладає від імені Корпорації угоди;
- підписує фінансові та інші документи Корпорації;
- головує на засіданнях координаційної ради та зборах Корпорації;
- приймає та звільняє з роботи працівників штатного апарату відповідно до законодавства про працю.
4.9. Заступник голови: 
- обирається загальними зборами Корпорації терміном на 2 роки;
- виконує обов'язки Голови на час його відсутності;
- допомагає голові в організації поточної діяльності Корпорації;
- відповідає за координацію діяльності районних осередків Корпорації.
4.10. Відповідальний секретар: 
- обирається координаційною радою терміном на 2 роки;
- відповідає за управління фінансами та їх збереження;
- контролює звітність координаційної ради, зборів Корпорації;
- відповідає за архів Корпорації, бухгалтерську та статистичну звітність;
- виконує обов'язки Голови на час його відсутності за домовленістю.
4.11. Контроль за статутною діяльністю Корпорації здійснює ревізійна комісія, яка обирається на загальних зборах терміном на 2 роки. 

5. Джерела надходження, порядок ви користування коштів та іншого майна Корпорації.

5.1. Корпорація набуває право власності на кошти та майно, передані їй в установленому порядку членами, державою, пожертвуванні громадянами та організаціями, підприємствами, та установами, в тому числі іноземними,.
5.2. Майно Корпорації становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
5.3. Майно Корпорації може формуватися за рахунок:
- майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами України та інших країн для забезпечення діяльності Корпорації, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю, транспорту та засобів зв'язку;
- коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб України та інших країн;
- коштів, одержаних від діяльності створених за участю Корпорації підприємств із статусом юридичної особи;
- пасивних доходів.
5.4. Корпорація може користуватися на договірних засадах майном юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв'язку.
5.5. Корпорація здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Порядок використання коштів, порядок звітності здійснюється Корпорацією в порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Внесення змін до Статуту та припинення діяльності Корпорації

6.1. Зміни до цього Статуту розглядаються Загальними зборами, за поданням Корпорації не пізніше ніж за 10 днів до проведення Конференції Корпорації та реєструються в установленому законом порядку.
6.2. Рішення про припинення діяльності Корпорації приймається Конференцією в установленому законом порядку. Ліквідація Корпорації проводиться призначеною Конференцією Ліквідаційною комісією. 
6.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Корпорації. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Корпорації в одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Корпорації третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції.
6.4. Після ліквідації Корпорації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
6.5. Майно, передане Корпорації у користування, повертається у натуральній формі.
6.6. Після ліквідації Корпорації, реєструючий орган приймає рішення щодо скасування запису про її реєстрацію.