Вівторок, 18.06.2019, 04:11
| RSS

Миколаївський комісаріат

Міжнародної Поліцейської Корпорації Громадської Безпеки

Новини

Про комісаріат

Установчі документи

Публікації

Форум

Зворотній зв'язок

Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Статистика
Наш опрос
Сталкивались ли вы лично с произволом ГАИ?
Всього відповідей: 46

СТАТУТ

Міжнародної громадської організації

«Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки»

1. Загальні положення.

1.1. Міжнародна громадська організація “Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки” (далі – “Корпорація”) створюється відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян" та є добровільним об'єднанням громадян, яке створено на основі єдності інтересів членів Корпорації та спрямоване на задоволення, захист та реалізацію її членами своїх законних прав і свобод.
1.2. Корпорація створюється та діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності її членів, обов'язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, відкритості, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом
1.3. Корпорація здійснює свою діяльність у відповідності з Загальною Декларацією Прав Людини , Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", міжнародним правом ,законодавством України, законодавством країн розташування філій та представництв, цим Статутом.
1.4. Корпорація є незалежною від будь-яких політичних партій і громадських рухів та організацій. При цьому Корпорація не займається діяльністю, що:
  - може заважати звичайній роботі міліцейської (поліцейської) організації;
  - має політичну чи расову природу;
 - безпосередньо чи опосередковано стосується сплати заробітної плати або умов роботи в будь-якій міліцейської (поліцейської) організації:
- не підтримує своїми діями та коштами будь-що, що суперечить умовам цього пункту.
1.5. Корпорація має міжнародний статус. Діяльність Корпорації поширюється на території України, Австрії та інших держав,на теріторії яких будуть створені відповідні філії та представництва Корпорації. Створенні філії, представництва реєструються на місцях в передбаченому законом порядку. Представництва в своїй діяльності керуються Положеннями, які затверджуються виконавчим органом Корпорації.
1.6. Найменування Корпорації:
Українською мовою повне найменування: Міжнародна громадська організація “Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки “.
Українською мовою скорочене найменування: “Міжнародна Поліцейська Корпорація”.
Англійською мовою повне найменування: International public organization “International police corporation of public security”.
Англійською мовою скорочене найменування: „International Police Corporation”.
1.7. Корпорація є юридичною особою з моменту її реєстрації в установленому порядку, має рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням українською та англійською мовами, штампи, також Корпорація може мати власну символіку, форму та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Головним штабом Корпорації. 
1.8. Корпорація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним ій майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
1.9. Юридична адреса Корпорації: 01024.Україна м. Київ, вул. Богомольця, 10, буд.5
1.10. Корпорація не відповідає за зобов'язаннями її членів, а члени Корпорації не відповідають за зобов'язаннями самої Корпорації.
1.11. Офіційною мовою Корпорації є українська мова, робочими мовами - українська, російська та англійська мови. Діловодство Корпорації здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

2. Мета та основні завдання Корпорації

2.1. Корпорація визначає своєю основною метою: задоволення, захист та реалізація членами громадської організації своїх законних прав і свобод, спільних соціальних, наукових, творчих інтересів, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади по охороні громадського порядку і забезпеченню безпеки дорожнього руху, надання соціально-правової допомоги членам Корпорації, дотримання соціальної справедливості та законності, здійстнення благодійної діяльності.

2.2. Для досягнення мети, передбаченої попереднім пунктом, основними завданнями Корпорації в установленому законом порядку є:
2.2.1. сприяння формуванню в Україні цивілізованого суспільства, в якому СВОБОДА, ГІДНІСТЬ І БЕЗПЕКА людини стануть беззаперечними цінностями і нормами життя;
2.2.2. сприяння формуванню механизму соціального партнерства між структурами громадянського суспільства і державою;
2.2.3. зміцнення віри у сильну державу, здатну забезпечити захист і реалізацію прав людини, стимулювання економічного розвитка,;
2.2.4. зміцнення тісної взаємодії з органами внутрішніх справ та місцевого самоврядування у сфері охорони громадського порядку та забезпеченні безпеки дорожнього руху;
2.2.5. сприяння створенню в суспільної свідомості доброзичливого і поважного відношення до співробітників правоохоронних органів, готовності сприяти їм в захисті інтересів суспільства і держави;
2.2.6. проведення наукових, у тому числі практичних досліджень аналітичного характеру з питань, пов'язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами розвитку в Україні , як у вигляді самостійних проектів, так і складових частин інших програм;
2.2.7. вивчення, аналіз та розробка інформаційно-аналітичних продуктів в сфері забезпечення громадської безпеки ;
2.2.8. залучення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до програм Корпорації, які спрямовані на захист та реалізацію прав і свобод громадян України, у питаннях свободи слова, вільного вираження своїх поглядів та переконань тощо;
2.2.9. участь в організації і проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів) для громадян України, членів Корпорації, представників та членів інших об'єднань громадян, яка має бути спрямована на аналіз та роз'яснення існуючих проблем забезпечення безпеки, правопорядку, додержання прав людини, пошук шляхів їх вирішення, покращення стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільного розвитку, та більш широкого кола пов'язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
2.2.10. налагодження постійних зв'язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими міжнародними, всеукраїнськими та місцевими об'єднаннями громадян України, у т.ч. політичними партіями, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі досліджень суспільного розвитку, вирішення проблем демократизації та захисту прав і свобод громадян;
2.2.11. всебічне сприяння захисту конституційних, зокрема політичних, соціальних, наукових прав та інтересів членів Корпорації шляхом представництва цих прав та інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об'єднань, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, надання інформаційної та методичної допомоги;
2.2.12. створення мережі місцевих секцій (осередків) Корпорації на засадах їх структурної підпорядкованості та визнання мети і завдань Корпорації;
2.2.13. організація та видання всеукраїнських та/або місцевих видань з актуальних питань побудови демократичного суспільства в Україні та інших проблем у сфері громадської безпеки, висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Корпорації;
2.2.14. тісна взаємодія с органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ тощо;
2.2.15. взаємодія з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в порядку, передбаченому чинним законодавством;
2.2.16. інша діяльність, яка відповідає основній меті та завданням Корпорації та не має на меті отримання прибутку.
2.3. Для досягнення своєї мети і завдань, Корпорація має право:
здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Корпорації та не має на меті отримання прибутку;
створення Нагородного комітета для відзначення найбільш видатних досягнень в сфері захисту прав людини, забезпечення законності та правопорядку громадянами та співробітниками правоохоронних органів;
надання юридичної допомоги безоплатно для членів Корпорації;
самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;
придбавати, отримувати у володіння та користування, відчуджувати матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності) для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України та інших держав;
отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів,у тому числі отримувати гуманітарну допомогу, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Корпорації;
організовувати збір пожертвувань, грантів і внесків, гуманітарної допомоги від фізичних та юридичних осіб, міжнародних та іноземних організацій;
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
формувати відповідні фонди для можливого відшкодування членам Корпорації можливої шкоди, яка заподіяна при виконанні останніми Статутних цілей Корпорації;
проводити заходи, пов'язані з реалізацією основних завдань Корпорації, запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як українські, так і закордонні;
створювати свої місцеві секції (осередки) на території України, відкривати представництва на території інших держав згідно чинного законодавства;
об'єднуватися в спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Корпорації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об'єднаннями громадян;
засновувати в установленому порядку підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей Корпорації, займатися видавничою діяльністю без мети одержання прибутку;
організовувати та брати участь в проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять;
популяризувати свою назву та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку;
обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
розповсюджувати інформацію стосовно своєї мети та завдань діяльності;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, принципи та мета діяльності яких відповідають меті та завданням Корпорації, та надавати допомогу в їх створенні;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
вносити пропозиції до органів влади і управління, розповсюджувати інформацію і пропагувати принципи народовладдя, демократії, свободи, соціальної справедливості та соціального захисту, а також інші ідеї, які відповідають Статуту Корпорації та не суперечать Конституції України;
забезпечувати членів Корпорації літературою, посібниками, аудіо-, відеопродукцією та іншими інформаційними матеріалами, надавати їм матеріальне та моральне заохочення, організовувати їх відпочинок;
користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

3. Членство у складу Корпорації.


3.1. Членами Корпорації можуть бути як фізичні особи, так і колективи юридичних особ.Членство в Корпорації може бути індівідуальним та колективним. 
3. 2.Індівідуальні члени: громадяни України, які досягли 18-річного віку, громадяни інших держав. Насамперед, це діючі співробітники міліції, інші працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, що перебувають на службі, або вийшли у відставку, незалежно від звань чи посад. Крім того, це позаштатні співробітники і добровільні помічники міліції, що мають цілью сприяти забезпеченню громадського порядку та безпеки руху.
3.3.Колективні члени - трудові колективі установ, організацій і підприємств яких виразили бажання сприяти Корпорації в здійснені її статутних цілей.
3.4. Члени Корпорації можуть брати участь у забезпеченні її статутних цілей за місцем реєстрації осередку Корпорації після вступу до Корпорації та одержання посвідчення члена Корпорації установленого зразка.
 Колективним членам - вручається відповідне „Свідоцтво”.
3.5. Не можуть бути членами Корпорації особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.
3.6. Громадяни приймаються до складу Корпорації та виключаються з нього за їх заявою, розгляд якої здійснюється керівним органом Корпорації – Головним штабом Корпорації. Члени Корпорації у разі вчинення діяння, несумісного з подальшим перебуванням у складі Корпорації, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків члена Корпорації може бути виключено із її складу рішенням виконавчого органу обласного осередку.
3.8. Члени Корпорації, у тому числі працівники міліції та інші співробітники правоохоронних органів виконують свої обов’язки по здійсненю її статутних цілей
на підставі цього Статуту, вимог і норм чинного законодавства України.
3.9. Членам Корпорації, згідно з Положенням, надаються персональні спеціальні громадські звання.
3.10. За особливі заслуги по здійсненю її статутних цілей членам Корпорації може бути присвоєно звання “Почесного члена Корпорації”.
3.11. Член Корпорації має право:
 - брати участь в реалізації мети та завдань Корпорації;
 - користуватися майном Корпорації;
 - брати участь в діяльності Головного штабу та місцевих осередків Корпорації, обирати та бути обраним до керівних органів Корпорації;
 - отримувати інформацію від керівних органів Корпорації про її діяльність;
 - вільно вийти з членів Корпорації шляхом подання заяви на ім’я Генерального Комісара Корпорації.

4. Порядок створення та діяльність керівних і виконавчих органів Корпорації .

4.1. Вищим керівним органом Корпорації є Конференція членів „Міжнародної поліцейської корпорації громадської безпеки”, яка скликається не меньш, ніж один раз на рок. 

 4.2. Порядок скликання, підготовки і проведення Конференції, перелік питань віднесених до її виключної компетенції, визначені цим Статутом. 
4.3. Позачергові Конференції можуть бути скликані на вимогу виконавчого органу, або не менше 20 відсотків загальної кількості членів Корпорації, чи на вимогу Наглядової Ради.
 4.4. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Конференції, члени Корпорації повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення.
 4.5. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні не менше 50 відсотків делегатів від членів Корпорації. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення Конференції, про що члени Корпорації повідомляються додатково.
 4.6. Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем Конференції. Протокол підлягає постійному зберіганню.
4.7. Рішення, прийняті на Конференції, є обов'язковими для всіх членів Корпорації, у тому числі тих, що не голосували за прийняття рішеннь.
 4.8. До виключної компетенції Конференції належить:
 - прийняття Статуту Корпорації та внесення змін до нього;
- обрання Президента, Генерального Комісара та Голову Наглядової Ради, затвердження складу Головного Штабу Корпорації, складу Наглядової ради;
- затвердження порядку прийняття та виключення громадян із складу членів Корпорації;
- затвердження кошторису Корпорації;
- прийняття рішення про припинення діяльності Корпорації;
- затвердження порядку відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів;
- затвердження річного звіту про діяльність Корпорації та висновків Наглядової Ради;
- встановлює розмір вступних та щорічних внесків, інших платежів та внесків;
- вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів Корпорації;
- затвердження структури Корпорації;
- вирішення питання щодо відчуження основних фондів Корпорації. 
4.9. Очолює Корпорацію, із представницькими функціями, Президент.
4.10. Для забезпечення поточної діяльності Корпорації створюється виконавчий орган - Головний Штаб Корпорації, який є керівним органом в період між Конференціями. Він обирається строком на три роки Конференцією із складу членів Корпорація.
4.11. До складу Головного Штабу, за посадою, повинні входити:
 - Президент Корпорації;
  - Генеральний Комісар Корпорації; 
 - заступник Генерального Комісара Корпорації;
 - два незалежних члена Головного Штабу.
4.12. Головний Штаб приймає рішення з основних питань діяльності Корпорації, забезпечує виконання мети і завдань визначених її Статутом, здійснює інші повноваження, що не відносяться до компетенції Конференції.
4.13. Головний Штаб:
 - скликає Конференцію;
 - затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіки;
 - приймає рішення про відкриття та ліквідацію осередків Корпорації;
 - приймає рішення про створення або участь у створенні організацій та підприємств із статусом юридичних осіб;
 - затверджує штатний розклад Секретаріату Головного Штабу;
 - затверджує Положення про осередки Корпорації, членство, одяг, громадські звання і т.п.;
 - надання персональних спеціальних звань членам Корпорації;
 - присвоєння звання “Почесного члена Корпорації” членам Корпорації;
 - приймає рішення про нагородження членів Корпорації;
4.14. Очолює Головний Штаб Генеральний Комісар Корпорації, який має повноваження:
- представляти Корпорацію у зносинах із державними органами, громадськими організаціями, іншими установами і підприємствами в Україні та за її межами;
- координувати діяльність Головного Штабу;
- має право підпису усіх юридично-правових та фінансових документів;
- розпоряджається майном та коштами Корпорації, за погодженням із Конференцією.
4.15. Керівником робочого апарату, Секретаріату Головного штабу, призначається Виконавчий секретар, підзвітний і підконтрольний Голові Головного Штабу Корпорації. Призначення заходиться в компетенції Голови Головного Штабу Корпорації.
4.16. До компетенції Виконавчого секретаря належить:
 - підготовка кошторису Корпорації, річного звіту про його діяльність;
 - ведення обліку отриманих посвідчень та членських внесків;  
 - складання угод та інших юридично-правових актів у сфері виконання її статутних цілей;
 - ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - організація підготовки та проведення Конференції. 
 4.17. Виконавчий секретар забезпечує виконання рішень Конференцій, Головного Штабу та власних рішень, діє від імені Коропорації по довіреності.  
4.18. В областях України створюються регіональні (місцеві) осередки Корпорації, які підпорядковані Головному штабу та загальної Конференції. Для керування регіональним (місцевим)осередком Корпорації створюється Штаб та обирається Комісар регіонального (місцевого) осередку Корпорації. Порядок створення регіональних (місцевих) осередків визначається згідно з діючим законодавством України та відповідним міжнародним законодавством. Коло повноважень регіональних (місцевих) осередків знаходиться в межах здійснення статутних цілей Корпорації. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом, а також положеннями, що приймаються загальними зборами місцевих осередків. Регіональні (місцеві) осередки Корпорації набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації у встановленому законом порядку. Без набуття статусу юридичної особи місцеві (регіональні) осередки Корпорації повинні легалізувати свою діяльність шляхом письмового повідомлення уповноваженого органу про своє заснування у встановленому законом порядку.
4.19. Для здійснення контролю за виконанням цього Статуту, рішень Конференції та Головного штабу Конференція обирає Наглядову Раду. 

4.20. Порядок утворення та діяльності Наглядової Ради, її кількісний склад визначаються положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Конференцію.

5. Джерела надходження, порядок ви користування

коштів та іншого майна Корпорації.
5.1. Корпорація набуває право власності на кошти та майно, передані їй в установленому порядку членами, державою, пожертвуванні громадянами та організаціями, підприємствами, та установами, в тому числі іноземними,.
5.2. Майно Корпорації становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
 5.3. Майно Корпорації може формуватися за рахунок:
 - майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами України та інших країн для забезпечення діяльності Корпорації, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю, транспорту та засобів зв'язку;
- коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб України та інших країн;
- коштів, одержаних від діяльності створених за участю Корпорації підприємств із статусом юридичної особи;
- пасивних доходів.
5.4. Корпорація може користуватися на договірних засадах майном юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв'язку.

5.5. Корпорація здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Порядок використання коштів, порядок звітності здійснюється Корпорацією в порядку, встановленому діючим законодавством.

6. Внесення змін до Статуту та припинення діяльності Корпорації .

6.1. Зміни до цього Статуту розглядаються Конференцією, за поданням Головного Штабу Корпорації не пізніше ніж за 10 днів до проведення Конференції Корпорації та реєструються в установленому законом порядку.

6.2. Діяльність регіонального (місцевого) осередка може бути припинена за рішенням суду або спільного рішення Головного Штабу Корпорації, після затвердження цього рішення Конференцію Корпорації, шляхом примусового розпуску у разі порушення осередком вимог законодавства чи витрати необхідності в його роботі по охороні громадського порядку і забезпеченні безпеки дорожнього руху або шляхом саморозпуску відповідно до закону та в установленому законом порядку.
6.3. Рішення про припинення діяльності Корпораціїї приймається Конференцією в установленому законом порядку. Ліквідація Корпорації проводиться призначеною Конференцєю Ліквідаційною комісією. 
6.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Корпорації. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Корпорації в одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Корпорації третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції.
6.5. Після ліквідації Корпорації ії активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
6.6. Майно, передане Корпорації у користування, повертається у натуральній формі.
6.7. Після ліквідації Корпорації, реєструючий орган приймає рішення щодо скасування запису про її реєстрацію.